UNIT UNLIMITED STARTMOTOR - DYNAMO    Unit Unlimited is de specialist in startmotoren, dynamo's, accu's en auto-electra
Nederlands 
  Home
Contact / Bedrijfs gegevens Veel gestelde vragen Route Uitleg bestellen
 
Producten
Dynamo's
Startmotoren
Dynastarters
DC Motoren
Auto Airco
Stop Relais / Stop Magneet
Battery Isolator / Diode Blok / Scheidingsrelais
Contactsloten
Schakelaars
Relais
Motor / Bike / ATV
Watersport / Yacht
Marine Inboard Waterpomp
Oldtimer Dynamo, Startmotor
Accu's
Acculaders / Accu tester / Startpack
Omvormers
Bedrading / Kabel
Verbinding / Connectors
Zekering / Houder
Meter's
Wismotoren
Verlichting
Div onderdelen
Dynamo Onderdelen
Dynamo pomp
Axial cool fan
 
Extra
Contact / Bedrijfs gegevens
Veel gestelde vragen
Oorzaken van defecten
Route
Info verzenden post.nl
Plaats org nummer
Werking dynamo
Werking startmotor
Leveringsvoorwaarden
Disclaimer
Contact
Privacy Statement
 

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden Unit Unlimited.Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Unit Unlimited
betreffende de verkoop, levering van startmotoren, dynamo’s, accu's en de daarmee
verband houdende producten.
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de
klant zich mocht bedienen wordt door Unit Unlimited expliciet van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer
deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.


Artikel 2. offertes

2.1
Alle offertes van Unit Unlimited zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de
voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Vermelding van prijzen, afbeeldingen afmetingen in al onze publicatievormen
en bijlagen zijn vrijblijvend en bedoeld om een algemene voorstelling en indruk
te geven van onze zaken. Tevens behoudt Unit Unlimited zich het recht voor
veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk voor kennelijke
drukfouten of vergissingen.
2.3
Originele nummers, merknamen en afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie en illustratie.
De bezoeker (gebruiker) van deze site kan hieraan geen enkel recht ontlenen.


Artikel 3. Prijzen

3.1
Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn
op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's,
invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven,
vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren.
Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de
levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke
wijze, te onzer beoordeling, aan te passen.
3.2
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen en worden apart berekend.


Artikel 4.  Verplichtingen afnemer

4.1
Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen,
waaronder mede begrepen het geval, dat hij afname weigert of een betaling niet
op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds
bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is,
de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren,
onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts
bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties,
voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren;
elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde
tengevolge.
4.2
De afnemer kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verzonden.
Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen dan zijn
de verzendkosten en de annuleringskosten voor rekening van de afnemer.
De annuleringskosten bedragen 20% van het bedrag het van bestelde product.
Annulering van speciaal voor de klant bestelde artikelen is helaas niet mogenlijk,
tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 5. Levering

5.1
Na levering dient u alle goederen direct te inspecteren op beschadigingen,
Beschadiging van producten dienen binnen 24 uur te worden gemeld.
Indien u dit niet doet vervalt het recht op garantie. (fabricagefouten voorbehouden)


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Zolang opdrachtgever hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft betaald, blijven alle geleverde producten eigendom van Unit Unlimited.


Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.                                                    Behoudens opzet of grove schuld is Unit Unlimited voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.2
Levering geschied door post.nl of eigen dienst.                                                                                                    7,3                                                                                                                                                                     Verzenden van auto accu's is niet mogelijk ivm zuur in de accu of geheel op eigen risico!
7,4
Retour zendingen alleen! naar de postbus van Unit Unlimited (postbus 3  1500 EA Zaandam)


Artikel 8. Garantie

8.1
De garantie voor de producten van Unit Unlimited die zijn voorzien van fabrieksmatig
aangebrachte serienummers, op alle producten geldt de garantie / service van
de desbetreffende fabrikant.
Deze strekt tot kosteloze reparatie/vervanging indien binnen 12 maanden na datum van
aankoop door Unit Unlimited een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
Indien zich binnen 24 uur na ontvangst een ernstig probleem voordoet,
kan het artikel, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en
geretourneerd.
E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product met de originele factuur
en compleet ter garantie beoordeling wordt geretourneerd.
De verzendkosten komen altijd voor rekening van de klant de leverancier vergoedt dit niet.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van retour betaling van het
aankoop bedrag.
De garantie is niet overdraagbaar en geldt bij vervanging niet langer dan de
oorspronkelijke garantietermijn.
Indien uitvoering van een garantie behandeling ten gevolge van overmacht (art 10,1)
bezwaarlijk of onmogelijk wordt kan de garantie uitvoering in redelijkheid worden uitgesteld.
8.2
Met betrekking tot producten van derden is Unit Unlimited tot geen verdere garantie
gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de
leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. 
8.3
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten,
ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde spanning, blikseminslag, waterschade, 
beschadiging of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Unit Unlimited liggen,
komt de garantie te vervallen.
8.4
Wanneer een startmotor verbrand door het meedraaien met de motor door bijvoorbeeld
een defect contactslot of door te lang doorstarten komt de garantie te vervallen.
Een startmotor, dynastart, dynamo of stopmagneet die verbrand is valt nooit! onder garantie,
Verbrande lagers van een dynamo of dynastart zijn te wijten aan een te strak gespannen snaar,
en vallen eveneens ook niet onder garantie.
Ook een afgebroken kop, tanden of voorschild valt niet onder garantie.
losse elektronische onderdelen zoals bijvoorbeeld een losse regelaar, diodeplaat,relais,
of andere onderdelen komen niet voor garantie in aanmerking omdat deze defect kunnen
raken door andere kapotte onderdelen van een dynamo, dynastart of startmotor.
dit is ook van toepassing bij eventuele reparatie of revisie van een dynamo, dynastart
of startmotor.
8.5
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat
de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten
dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor
deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn
behandeld of onderhouden.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1
Verkoop en levering van zaken alsmede dienstverlening en verrichting van                                                      werkzaamheden geschieden slechts onder de uitdrukkelijke bepaling, dat Unit Unlimited voor welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn en dat de opdrachtgever Unit Unlimited vrijwaard tegen elke schade en aansprakelijkheid jegens derden.
9.2
Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
9.3
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de dé- en montagekosten van geclaimde goederen.


Artikel 10. Overmacht

10.1
Onder overmacht word verstaan elke van de wil van ons onafhankelijke
omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van deze
overeenkomst reeds te voorzien die nakoming van de overeenkomst blijvend
of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen,
transport moeilijkheden, vakantieperiode, brand, leverings problemen fabrikant.

Artikel 11 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een online besteld product via de website gedurende een bedenktijd (zichttermijn) van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd (zichttermijn) gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier (wordt u toegezonden indien gewenst na aanvraag per mail) voor herroeping niet heeft verstrekt of vermeld in de algemene verkoop voorwaarde loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt of heeft vermeld in de algemene verkoop voorwaarde binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 12 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen, (zichttermijn is geen probeertermijn!) Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden mag hij het niet gebruiken of monteren, Wanneer de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering of ontwaarding van het product doordat het product zijn waarde verliest wanneer het door montage en of gebruik beschadigd raakt, (u zou zelf ook geen gebruikt produkt willen ontvangen!) Unit unlimited heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt retourneert.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of heeft opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarde zoals hier te lezen.
Artikel 13 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten en verzend risico van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 14 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 15 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Overeenkomsten en die mondeling of telefonisch gesloten zijn.
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Producten die na montage onherroepelijk beschadigd raken en daardoor niet meer als nieuw te verkopen zijn,losse electroniche onderdelen zoals relais, regelaar enz (u zou zelf ook geen gebruikt produkt willen ontvangen!)
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen